Actievoorwaarden NOT

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op een volledig klassenpakket van micro:bit t.w.v. € 600,-” (verder te noemen: “de Actie”) van Switch IT Solutions B.V. (verder te noemen: “de Organisator” of “Switch IT Solutions”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Institutenweg 21, 7521 PH te Enschede, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.switch.nl/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een volledig klassenpakket van micro:bit t.w.v. € 600,-; inclusief bij deze prijs is een training op locatie met alle winnaar(s), verzorgd door Switch IT Solutions.
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen door op de stand (02.D099) van Switch IT Solutions zijn of haar badge te scannen.
 5. De Actie loopt van 22 januari 2019 tot en met 26 januari 2019 tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019 (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en maakt de Organisator de winnaar(s) bekend.
 7. Er wordt in verhouding met het aantal deelnemers klassenpakketten uitgereikt t.w.v. € 600,-.
 8. De winnaars worden op de social media kanalen van Switch IT Solutions bekendgemaakt en via hun opgegeven mailadres op de hoogte gebracht.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en mogelijk voor iedereen die in Nederland woont. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Switch IT Solutions en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die over de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
  1. de website van de Organisator (www.switch.nl); en/of de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij/zij dat aangeven middels een mail aan marketing@switch.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 088 – 82 82 000.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover de deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  1. enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
  2. onjuist ingevoerde (persoons)gegevens;
  3. of het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn tegenover de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie en reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
  In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.